تازه رسیدیم

- شروع کنیم؟

- آره یککم سخته اما به هر صورت باید انجامش بدی رفیق.

- خب از کجا شروع کنیم

- از هر جا که میخوای

- من منتظرم که بگی

- شروع کن دیگه

- تو رو خدا تعارف نکینی ها ، میخوای تو اول...

- آقا جون شروع کن ...

- بابا چرا قاطی میکنی؟

- کشتی من رو لعنتی...

- آقا میگم که ...

- نمیخواد داداش... آمدیم شکار ... اما مثل اینکه اینقدر دیر شلیک کردی که پای من و اون یارو ببره با خودش برد...

- میخوای برم دنبالش و پسش بگیرم؟

- نه دیگه چون این یکی ببره هم که روده ام رو داره میخوره ، پا میخوام چیکار؟

- ا ا ا؟ پس این که میسوزه دستم نیست؟ چای خالیشه؟

- آره ، حالا  میگزاری این کله پاچه سگ صاحابو بخوریم یا میخوای تا ظهر با من کل کل کنی؟

- شما اول ...

-------------------

یا حق

/ 2 نظر / 46 بازدید