سوگ و عشق ابدی

سوگ و عشق ابدی دریاییست که پایان نیافته عمرت را به انتها میرساند.

عشق تنها نیست که تو را راهنماست در این دریا .

سوگها و گدازها و دردها نیز با لذتها و شعفها و سرورها همدمند.

و تو تنها ناخدای این کشتی بی بادبانی.

ومعشوق تنها مسافریست که تو را همراه است.

باریست که به مقصد رساندش مهم نیست همسفر بودنش مهم است.

-----------------------

همسفری خوب باش که این دریا پایانش همان مرگ است

-----------------------

یا حق

پرواز راتجربه کن!

/ 7 نظر / 54 بازدید
شما بگو!!؟؟؟

خوشحالم که هنوز در حال تجربه پروازی. یاد باد آن روزگاران یاد باد! یاد عبدی دوستم افتادم.مشهدی بود.اسمش عبدی بود!بچه خوش مرامی بود.مثل شما!

سوگ و عشق ابدی

یادم رفت بگم! اون مثل شما بامرام بود ولی سر متر رو رها نمیکرد بره به امید خدا!

مخلص هرچی مرده . چه عزیزی در لونه مارو زد و ما نبودیم. اینقدر خوشحال شدم که یکی بالا خره غلط دیکته ای من رو گرفت... 1 هفته است یکی بهم گفته . اما گزاشتم ببینم کسی حال داره؟ کجایی بابا دلم برات 1 ذره شده... آقا تور جون من بیا ببینمت... شمارم همونه. شمارتو با گوشی گم کردم.